22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk, które można podzielić na tzw. ryzyka podstawowe i ryzyka dodatkowe – omówione są one poniżej.

Zakres podstawowy ochrony ubezpieczeniowej NNW może obejmować:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów operacji plastycznych,
  • ubezpieczenie assistance.

Zakres podstawowy można rozszerzyć dodatkowo min. o:

  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W ubezpieczeniach NNW wypłata świadczeń za uszczerbek zdrowia może być wprost proporcjonalna do procenta orzeczonego uszczerbku lub progresywna tzn. za każdy 1% uszczerbku wypłata więcej niż 1% sumy ubezpieczenia.

W różnych ofertach może następować wypłata począwszy od 1% uszczerbku albo powyżej określonego minimalnego procentu uszczerbku np. powyżej 10%.