22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA


     Ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

     Ubezpieczenie OC ważne jest na terytorium Polski oraz Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. (tzn. obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) . Przy wyjeździe poza te kraje należy posiadać Zieloną Kartą - międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wystawiany jest on na żądanie ubezpieczonego przez T.U. gdzie jest zawarta umowa OC.

     Ubezpieczenie OC chroni następstwa działania sprawcy wypadku skutkujące szkodą w mieniu (majątkową) i szkodą na osobie (osobową) w związku z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu określony jest przez ustawę i obejmuje nie tylko faktyczny ruch pojazdu, ale także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez każdorazowego kierującego pojazdem. W ramach ochrony ubezpieczeniowej wypłacane jest odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te, które dotyczą naruszenia czynności organizmu człowieka i ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą składników majątku - ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia.

     Na udzielenie zniżki w składce za ubezpieczeniu OC ma wpływ ilość lat bezszkodowej jazdy i/lub kontynuacja danej umowy w danym T.U. oraz czasami wspólne zawarcie innych umów ubezpieczenia komunikacyjnego w danym T.U. oprócz OC.