22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

OCHRONA PRAWNA


Umowa ubezpieczenia, która zyskuje coraz bardziej na popularności ze względu na zakres ochrony.

Oferta jest skierowana dla klientów indywidualnych bądź firm i może obejmować ochronę prawną:

1. Pojazdu. Umowa zabezpiecza od strony finansowej właściciela oraz użytkowników ubezpieczonego pojazdu przed ryzykiem zaistnienia problemów prawnych związanych z tym pojazdem.

2. Życia prywatnego zapewniającą ochronę min. w sporach:

  • ubezpieczeniowych z tytułu posiadanych umów ubezpieczenia (np. AC, NNW, mieszkania, turystycznych),
  • konsumenckich ze sprzedawcami i usługodawcami,
  • pracowniczych z tytułu umowy o pracę lub innej umowy regulującej stosunek pracy lub stosunek służbowy,

3. dla Firmy lub wolnego zawodu. Umowa polecana firm i osób wykonujących wolne zawody. Obejmuje porady prawne oraz finansowanie kosztów prowadzenia w sądzie spraw:

  • O dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców, jeśli sprawca nie jest pracownikiem firmy, z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, na osobie lub mieniu, z wyłączeniem szkód komunikacyjnych i w nieruchomości,
  • wykroczeń w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw karnych umyślnych i wykroczeń w komunikacji drogowej. Wyłączenie obejmuje również przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • dotyczących ubezpieczeń społecznych.

 

Ww. umowy mogą być zawierane jako umowy dodatkowe lub jako umowa podstawowa. W zależności od potrzeb zakres może być rozszerzany o dodatkowe ryzyka.